Nový Martin, Nové byty Martin, Novostavby Martin, Pozemky Martin

Správa komunikácií a priľahlých pozemkov

Spoločnosť NOVÝ MARTIN, a.s. je vlastníkom a správcom komunikácií – prístupových ciest, ktoré sú vybudované vo forme spevnených plôch a k nim patriacej dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia. Tietokomunikácie sa nachádzajú  v Okrese Martin, katastrálne územie Záturčie, na parcelách registra „C“ zapísaných na LV 2872 č.: 707/210, 707/23, 707/245, 707/253, 707/259, 707/260, 707/252, 707/214, 707/213, 707/250, 707/212, 707/211, 707/244, 707/236, 707/336, 707/256; parcelách registra „C“ zapísaných na LV 3672 č.: 707/602, 707/603; 707/195, LV 3588.

Spoločnosť NOVÝ MARTIN, a.s. vynakladá každoročne náklady na údržbu a zachovanie ciest, pričom pod údržbou treba rozumieť letnú a zimnú údržbu, údržbu dažďovej kanalizácie, prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Cieľom údržby je zachovanie dobrého technického stavu komunikácii a predchádzanie zániku ich zjazdnosti. Zlý technický stav komunikácie by mal okrem každodenného života obyvateľov danej lokality negatívny dopad aj na odovzdanie komunikácií mestu Martin. Mesto má príjem z daní od občanov s trvalým pobytom a v jeho záujme je prevziať cesty, ktoré sú v dobrom technickom stave vďaka priebežnej údržbe.

Vlastníci bytov a domov majú zriadené vecné bremeno práva prejazdu a prechodu na komunikácie v správe spoločnosti NOVÝ MARTIN, a.s.. V zmysle Občianskeho zákonníka, je každý, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný primerane znášať náklady na jej zachovanie a opravy.

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

 1.    Prečo mam platiť?

Pretože používate cesty, ktoré tvoria prístup k Vašej nehnuteľnosti a z tohto dôvodu sa musíte podieľať aj na nákladoch za ich údržbu. Cesty sú v súkromnom vlastníctve, nie vo vlastníctve mesta Martin a preto sa ich údržba nehradí z daní.

2.    Prečo som neplatil doteraz, keď som tie cesty používal?

Spoločnosť Nový Martin, a.s. po desaťročnej údržbe komunikácií a verejného osvetlenia sa vzhľadom na rastúce náklady rozhodla pristúpiť k výzve na úhradu pomernej časti nákladov.

3.    Za čo presne platím?

Platíte za údržbu a zachovanie ciest, ktoré tvoria prístup k vašej nehnuteľnosti a za prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Presnejšie informácie nájdete v časti: Prehľad platieb za údržbu komunikácií.  

4.    V zmysle čoho bola určená suma, ktorú mám platiť?

Suma bola určená pomerne, takže všetci vlastníci bytov, domov a nebytových priestorov v lokalite Nový Martin sa podieľajú rovnakým dielom na nákladoch. Suma za celoročné náklady bola vydelená počtom vlastníkov, ktorí využívajú cesty v danej lokalite.

5.    Prečo cesty neudržiava Mesto Martin a prečo sa údržba neplatí z daní, ktoré platím Mestu Martin?

Cesty sú v súkromnom vlastníctve, z toho dôvodu sa o ich údržbu nestará Mesto Martin. V záujme spoločnosti NOVÝ MARTIN, a.s. je odovzdať komunikácie mestu Martin, čo však nezávisí len od samotnej spoločnosti. K uvedenému kroku musí pristúpiť a prejaviť ochotu aj mesto Martin.

6.    Aké služby sú zahrnuté v tomto poplatku?

V poplatku sú zahrnuté opravy a údržba ciest a verejného osvetlenia. Pod údržbou treba rozumieť letnú a zimnú údržbu, údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku verejného osvetlenia.  

 

Dotazník

 

PREHĽAD PLATIEB ZA ÚDRŽBU KOMUNIKÁCIÍ ZA ROK 2021

Popis Cena bez DPH
Zimná údržba komunikácie - cena za posypovú soľ 315,00 €
Zimná údržba komunikácie - odhŕňanie snehu z ciest (práce stroja) 1620,00 €
Zimná údržba komunikácie - odhŕňanie snehu z ciest (ručné práce) 48,00 €
Zimná údržba komunikácie - pohotovosť do 5 hodín 600,00 €
Letná údržba komunikácie - zametanie, striekanie rastlinstva postrekom 220,00 €
Údržba dažďovej kanalizácie - vyprázdnenie košov 150,00 €
Práca plošiny na odstránenie závad na verejnom osvetlení 640,00 €
Oprava verejného osvetlenia - 15% z celkovej ceny 1484,55 €
Elektrické energia spotrebovaná Verejným osvetlením 2418,01 €
SPOLU BEZ DPH 7495,56 €
SPOLU S DPH 8 994,67 €

 

Faktúry za údržbu komunikácií za rok 2021

<<  Faktúry za údržbu komunikácií a verejného osvetlenia - Nový Martin.pdf  >>

 

 

VÝPOČET POPLATKU ZA ÚDRŽBU KOMUNIKÁCIÍ ZA ROK 2021


Cena za údržbu komunikácie za rok 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Počet nehnuteľností v lokalite Nový Martin s prístupom ku komunikácií

=


8 994,67 €
------------------------------
219 nehnuteľností

=

  41,08 €/nehnuteľnosť

 

PREHĽAD PLATIEB ZA ÚDRŽBU KOMUNIKÁCIÍ ZA ROK 2020

 

PREHĽAD PLATIEB ZA ÚDRŽBU KOMUNIKÁCIÍ ZA ROK 2019

 

Cenník Nový Martin, a.s. 1.11.2021

Správa vodovodnej a kanalizačnej siete