Nový Martin, Nové byty Martin, Novostavby Martin, Pozemky Martin

Správa komunikácií a priľahlých pozemkov

Spoločnosť NOVÝ MARTIN, a.s. je vlastníkom a správcom komunikácií – prístupových ciest, ktoré sú vybudované vo forme spevnených plôch a k nim patriacej dažďovej kanalizácie a verejného osvetlenia. Tietokomunikácie sa nachádzajú  v Okrese Martin, katastrálne územie Záturčie, na parcelách registra „C“ zapísaných na LV 2872 č.: 707/210, 707/23, 707/245, 707/253, 707/259, 707/260, 707/252, 707/214, 707/213, 707/250, 707/212, 707/211, 707/244, 707/236, 707/336, 707/256; parcelách registra „C“ zapísaných na LV 3672 č.: 707/602, 707/603; 707/195, LV 3588.

Spoločnosť NOVÝ MARTIN, a.s. vynakladá každoročne náklady na údržbu a zachovanie ciest, pričom pod údržbou treba rozumieť letnú a zimnú údržbu, údržbu dažďovej kanalizácie, prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Cieľom údržby je zachovanie dobrého technického stavu komunikácii a predchádzanie zániku ich zjazdnosti. Zlý technický stav komunikácie by mal okrem každodenného života obyvateľov danej lokality negatívny dopad aj na odovzdanie komunikácií mestu Martin. Mesto má príjem z daní od občanov s trvalým pobytom a v jeho záujme je prevziať cesty, ktoré sú v dobrom technickom stave vďaka priebežnej údržbe.

Vlastníci bytov a domov majú zriadené vecné bremeno práva prejazdu a prechodu na komunikácie v správe spoločnosti NOVÝ MARTIN, a.s.. V zmysle Občianskeho zákonníka, je každý, kto je na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu oprávnený užívať cudziu vec, povinný primerane znášať náklady na jej zachovanie a opravy.

 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

 1.    Prečo mám platiť?

Pretože používate cesty, ktoré tvoria prístup k Vašej nehnuteľnosti a z tohto dôvodu sa musíte podieľať aj na nákladoch za ich údržbu. Cesty sú v súkromnom vlastníctve, nie vo vlastníctve mesta Martin a preto sa ich údržba nehradí z daní.

2.    Prečo som neplatil doteraz, keď som tie cesty používal?

Spoločnosť Nový Martin, a.s. po desaťročnej údržbe komunikácií a verejného osvetlenia sa vzhľadom na rastúce náklady rozhodla pristúpiť k výzve na úhradu pomernej časti nákladov.

3.    Za čo presne platím?

Platíte za údržbu a zachovanie ciest, ktoré tvoria prístup k vašej nehnuteľnosti a za prevádzku a údržbu verejného osvetlenia. Presnejšie informácie nájdete v časti: Prehľad platieb za údržbu komunikácií.  

4.    V zmysle čoho bola určená suma, ktorú mám platiť?

Suma bola určená pomerne, takže všetci vlastníci bytov, domov a nebytových priestorov v lokalite Nový Martin sa podieľajú rovnakým dielom na nákladoch. Suma za celoročné náklady bola vydelená počtom vlastníkov, ktorí využívajú cesty v danej lokalite.

5.    Prečo cesty neudržiava Mesto Martin a prečo sa údržba neplatí z daní, ktoré platím Mestu Martin?

Cesty sú v súkromnom vlastníctve, z toho dôvodu sa o ich údržbu nestará Mesto Martin. V záujme spoločnosti NOVÝ MARTIN, a.s. je odovzdať komunikácie mestu Martin, čo však nezávisí len od samotnej spoločnosti. K uvedenému kroku musí pristúpiť a prejaviť ochotu aj mesto Martin.

6.    Aké služby sú zahrnuté v tomto poplatku?

V poplatku sú zahrnuté opravy a údržba ciest a verejného osvetlenia. Pod údržbou treba rozumieť letnú a zimnú údržbu, údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku verejného osvetlenia.  

 

Dotazník

 

PREHĽAD PLATIEB ZA ÚDRŽBU KOMUNIKÁCIÍ ZA ROK 2022

Popis Cena bez DPH
Zimná údržba komunikácie - cena za posypovú soľ 1176,00 €
Zimná údržba komunikácie - cena za štrkodrvinu 112,00 €
Zimná údržba komunikácie - odhŕňanie snehu z ciest (práce stroja) 1 480,00 €
Zimná údržba komunikácie - odhŕňanie snehu z ciest (ručné práce) 60,00 €
Zimná údržba komunikácie - pohotovosť do 5 hodín 700,00 €
Zimná údržba komunikácie - zametanie 220,00 €
Letná údržba komunikácie - zametanie, striekanie rastlinstva postrekom 1 120,00 €
Údržba dažďovej kanalizácie - vyprázdnenie košov 150,00 €
Služby v oblasti správy komunikácií 1 800,00 €
Vodorovné dopravné značenie 461,25 €
Zvislé dopravné značenie 882,75 €
Servis verejného osvetlenia (výmena žiaroviek, oprava rozvádzača VO) 727,00 €
Práca plošiny na odstránenie závad na verejnom osvetlení 320,00 €
Oprava verejného osvetlenia - 15% z celkovej ceny  
Elektrické energia spotrebovaná Verejným osvetlením 2 483,90 €
SPOLU BEZ DPH 11 692,90 €
SPOLU S DPH 14 031,48 €

 

Faktúry za údržbu komunikácií za rok 2022

<<  Faktúry za údržbu komunikácií a verejného osvetlenia - Nový Martin.pdf  >>

 

 

VÝPOČET POPLATKU ZA ÚDRŽBU KOMUNIKÁCIÍ ZA ROK 2022


Cena za údržbu komunikácie za rok 2022 mínus výška poplatkov
vyzbieraná v zmysle Zmmluvy o pomernom znášaní nákladov..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Počet nehnuteľností v lokalite Nový Martin s prístupom ku komunikácií

=


12 881,48 €
------------------------------
245

=

  52,57 € /nehnuteľnosť

Poznámka:

Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu roku 2022 uzavrel so spoločnosťou NOVÝ MARTIN, a. s. Zmluvu o pomernom znášaní nákladov na zabezpečenie opráv a údržby komunikácií, prispieva na náklady spojené s opravami a údržbou komunikácii a na náklady za elektrickú energiu sumou vo výške 50 Eur vrátane DPH ročne.

Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu roku 2022 neuzavrel so spoločnosťou NOVÝ MARTIN, a. s. Zmluvu o pomernom znášaní nákladov na zabezpečenie opráv a údržby komunikácií, prispieva na náklady spojené s opravami a údržbou komunikácii a na náklady za elektrickú energiu pomernou sumou vyčíslenou z celkovej výšky nákladov za rok 2022.

V prípade nejakých nejasností alebo ďalších otázok nás môžete kontaktovať na tel. č.: 02/33 526 041. 

 

PREHĽAD PLATIEB ZA ÚDRŽBU KOMUNIKÁCIÍ ZA ROK 2021

 

PREHĽAD PLATIEB ZA ÚDRŽBU KOMUNIKÁCIÍ ZA ROK 2020

 

PREHĽAD PLATIEB ZA ÚDRŽBU KOMUNIKÁCIÍ ZA ROK 2019

 

Cenník Nový Martin, a.s. 1.11.2021

Správa vodovodnej a kanalizačnej siete